درباره ما

جهاد دانشگاهی از سال 1377 با درک موج نسل جدیدی که وارد بازارکار کشور می شد تلاش هایی را درجهت برنامه ریزی اشتغال جوانان شروع نمود . ازهمان سال موضوع اطلاع رسانی دربازارکار به عنوان یکی از اهداف اصلی به قصد ایجاد عدالت استخدامی درکل کشور و ایجاد منبعی واحد برای اطلاع رسانی درسرلوحه اهداف بخش اشتغال جهاددانشگاهی مشخص شد.


ابتدا سایت " جاب ایران به  منظور فوق راه اندازی شد و به عنوان یکی از اصلی ترین سایت های اشتغال کشور شروع به ثبت نام از دانش آموختگان دانشگاه ها نمود . باتوجه به نقش ارزنده مطبوعات درآن سال ها  انتشار نشریه ای که بتواند درتمامی کشور دردسترس دانش آموختگان قرارگیرد نیز هدف بعدی بود و این هدف نیز درسال 1379 بعدازطی مراحل قانونی تحقق یافت و هفته نامه بازارکار با تیراژوسیع منتشر و درسراسر ایران منتشرگردید و بعد ها این نشریه با موافقت هیئت نظارت مطبوعات به صورت دوبار درهفته منتشر گردید( که این شیوه انتشار در اولین دوره ریاست جمهوری آقای دکتر حسن روحانی بار دیگر با اعمال نظر معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به یک شماره درهفته و هفته نامه تبدیل شد و به دنبال آن ، ماهنامه بازارکار نوین مجوز انتشار یافت و  درحال حاضر "ماهنامه بازارکار نوین " باهدف معرفی فرصت های شغلی دانش بنیان ،پارک های علم و فناوری ، مراکز رشد و استارت آپ ها توسط مرکز اطلاع رسانی بازارکار جهاددانشگاهی* منتشر می شود که هدف ازانتشار آن آشنایی کارجویان با روش های جدید کارآفرینی می باشد .)


به دنبال انتشار نشریه بازارکار در سال 79 مقررشد سایتی به منظور ارائه محتوی نشریه نیز راه اندازی گردد که درنتیجه آن سایت بازارکار ایجاد شد . این سایت طی مدت راه اندازی با توجه به پیشرفت های فناوری اطلاعات و نیازهای بازار روز تغییراتی اشته است و همیشه تلاش گردیده اطلاعات به سادگی دردسترس مخاطبان قرارگیرد.
درکنار این فعالیت ها باتوجه به شرایط کشور از سامانه تلفن گویای بازارکار و سامانه پیامکی بازارکار نیز استفاده شد تا دسترسی به اطلاعات بازارکار درلحظه صورت گیرد که ازاین دو شیوه نیز استقبال فراوانی گردید هرچند درسال های اخیر با توجه به گسترش نفوذ تلفن همراه درکشور و شبکه های اجتماعی ازاین شیوه ها صرفا درمواردخاص استفاده می شود .


بازارکارهمچنین باتوجه به نیاز دانش آموختگان دانشگاه ها به اطلاعات شغلی و منابع آزمون استخدامی فروشگاه اینترنتی بازارکار را راه اندازی نمود وازطریق این فروشگاه تلاش دارد منابع مطمئن را دراختیارکاربران خود قراردهد.


درحال حاضربازارکار در شبکه های اجتماعی نظیر تلگرام و اینستاگرام حضوری فعال دارد و این دو نیز مورد استقبال کاربران قرارگرفته اند.


هرچند درحال حاضر مدعیان فراوانی درشبکه های اجتماعی و اینترنت حضور دارند و سعی می کنند از فضای بیکاری درکشور برای منافع اقتصادی خود استفاده نمایند  اما بازارکار با تعلق به نهاد بزرگ جهاد دانشگاهی و باهدف خدمتگزاری به حضور خود ادامه می دهد ومطمئن است کاربران آن تفاوت خدمتگزاری و سود جویی را درفضای فعلی به خوبی دریافته اند .


__________________________________________________________________________________________________
* ازسال 1385 مجموعه فعالیت هایی که با عنوان بازارکار درجهت اطلاع رسانی صورت می گرفت با تصویب هیئت امنای جهاددانشگاهی درمرکزی  مستقل با نام "مرکز اطلاع رسانی جهاد دانشگاهی " تمرکز یافت .

 

سایت های مرتبط